Om Morgården

Målgrupp

På Morgården erbjuder vi utredning samt vård och behandling för pojkar i åldrarna 14-18 år. Vi möter pojkar med begynnande missbruk, psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna har ofta svårigheter i sociala relationer och en icke fungerande skolgång. Vi kartlägger den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde och lägger det till grund för den individuella vårdplan som vi reviderar och följer upp under placeringstiden.

Sysselsättning

Barnet/de ungas intressen kartläggs och aktiviteter planeras i samarbete med dem. Alla på Morgården ska på sin fritid ha möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Det är viktigt att varje barn och ungdom har möjlighet att känna sig delaktig i utformningen av sin egen fritid.

Morgården ska sträva efter att möjliggöra för de inskrivna att fortsätta med aktiviteter som de ägnat sig åt innan inskrivningen på Morgården. Syftet är också att erbjuda tillfällen för våra inskrivna att delta i aktiviteter där barn och unga utanför behandlingsverksamheten deltar.

Behandlingsinnehåll

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår. Målet för insatserna är att maximeras individens funktionsnivå, självständighet och livskvalitet genom att bygga på styrkor och kompensera för svårigheter med hjälp av inlärning, träning och stöd. För många barn är vuxentilliten bristande. Vår ambition är att skapa tillit genom struktur, tydlighet och förutsägbarhet.

Tillvägagångssättet har utgångspunkt i en miljöterapeutisk grundsyn där barnet och den unge kan finna individuellt anpassade strategier för att komma i kontakt med sina känslor och hantera dessa, etablera konstruktiva relationer, stärka sin identitet genom att bygga självförtroende och självkänsla.

Typiska konkreta insatser kan vara rollspel i sociala situationer för att öka den adaptiva förmågan för att arbeta med empati, moral och känslomässig förståelse (ART), kognitiva förmågor samt beteenden som behövs för att göra barn och ungas interaktion med omgivningen ändamålsänlig, spegling för att öka mentaliserings- och medvetandeförmågan, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.

All personal arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.

Vårdinsatser som Kriminalitet som livsstil, ART, ACT och KBT sätts in utifrån en individuell bedömning.

 • Främmande språk

  Inom personalgruppen har vi flerspråkighet, samt vid behov anlitas tolk.

 • Ramavtal

  Ramavtalsbevakning via SSIL.

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

Utvärdering/Uppföljning

Egenkontrollen sker systematiskt och i vardagen via arbetsplatsträffar, skyddskommité och behandlingsplanering/behandlingskonferenser.

Kundundersökning genomförs under och efter varje avslutad placering. Morgårdens kvalitetsledningssystem och de policys, rutiner, mallar och instruktioner som finns där, pekar man på vikten av förebyggande arbete och löpande riskbedömningar.

Utslussning/Eftervård

En grund för verksamheten är att arbeta med utskrivning redan vid inskrivning och processen ser olika ut beroende på insatsen. Viktigt är att bygga en gemensam målbild mellan uppdragsgivare, utförare, barnet/den unge samt dennes vårdnadshavare.

Vi kommer att ta tillvara på den kunskap som har utvecklats kring den enskildes framtid. Det kan vara förberedelse för ett eget boende där det kan vara viktigt att stödja den enskilde och förbereda för det ökade ansvarstagande som krävs i en sådan situation. Det kan vara förberedelse för inskrivning i ett familjehem då vi gärna ser en kunskapsöverföring och att den enskilde får tid att lära känna familjehemmet och gärna besöka familjehemmet några gånger innan utskrivning. Det kan vara hemflytt där såväl barnet/den unge som familjen ska förberedas för detta. Vi förmedlar den kunskap som har utvecklats om den enskildes behov. Nätverksarbetet är av särskilt stor vikt.

Inskrivningsförfarande

Ärendeförfrågan ställs av socialtjänsten till föreståndare eller behandlingssamordnare, föreståndare fattar slutligt inskrivningsbeslut utifrån placeringsunderlag. Innan placering skall bedömning av ungdom och målgrupp omsorgsfullt göras utifrån socialnämndens information och eventuella, utredningar, beslut och diagnos skall särskilt beaktas och kontrolleras för att bedöma huruvida placering är lämplig utifrån den enskildes behov, ålder, funktionsnivå och personliga förhållanden i övrigt.

 • Behandling/Insatslängd

  Vårdtiden bedöms individuellt.

 • Handledning

  Process/ärende handledning är schemalagd och obligatorisk. Personalen har extern handledning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Smedjebacken har goda förbindelser med tåg och buss.

 • Fortbildning

  Personalen ges möjlighet att delta i fortbildningskurser i metod mm. Varje år arbetar föreståndare fram en verksamhetsberättelse med verksamhetsplan där enhetens gemensamma behov sammanställs och utifrån dessa så tas en kompetensplan fram.

Kvalitets-/Miljöarbete

Kvalitetsutvecklingen bygger på en effektiv styrning av verksamhetens viktigaste arbetsprocesser och systematisk uppföljning av de förhållanden som är centrala för enhetens kvalitet.

Verksamheten arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering och riskbedömning där föreståndare tillsammans med sin arbetsgrupp gör orsaks/riskanalyser, bedömer alvarlighetsgraden, och åtgärdar problem som kan innebära risk för verksamhetens kvalitet genom direkta åtgärder eller skapandet av nya rutindokument/handlingsplaner.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet utifrån verksamhetsidé och målgrupp dokumenteras varje år i kvalitetsberättelsen.

Samverkan

Samverkan med myndigheter, föreningar, vårdgivare och andra organisationer sker bl.a. i vård och behandlingsprocessen vid t.ex. inskrivning, upprättande av behandlingsplan, uppföljning av vården, skolgång m.m.

Verksamheten samarbetar med BUP, externa psykologer, externa terapeuter och olika vårdmottagningar beroende på behov. SIP (samordnad individuell planering) kommer i de fall det är relevant att efterfrågas från uppdragsgivare.

Skola/Kursverksamhet

Samverkan mellan skola och vård är viktig, barnen/de unga deltar i kommunal skolverksamhet. Samverkan sker med närliggande kommunal skola där det går att specialarrangera skolsituationen alltifrån den enskildes undervisning, liten grupp eller undervisning i vanlig klass med extrastöd.

Organisation/Personal

Morgården Vård & Behandling har en bred kompetens med lång erfarenhet inom det psykiatriska, psykologiska och psykosociala området. Behandlingsteamet; KBT- terapeut (Steg 1), beroendeterapeut med KBT- inriktning, beteendevetare, socionomer, socialpedagoger, sjuksköterska, behandlingspedagoger, undersköterska med psykiatriinriktning m.m. Knuten till verksamheten har vi även leg psykolog/leg psykoterapeut som utför utredningar vid efterfrågan. Morgården har hög personaltäthet.

Målgrupp

På Morgården erbjuder vi utredning samt vård och behandling för pojkar i åldrarna 14-18 år. Vi möter pojkar med begynnande missbruk, psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna har ofta svårigheter i sociala relationer och en icke fungerande skolgång. Vi kartlägger den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde och lägger det till grund för den individuella vårdplan som vi reviderar och följer upp under placeringstiden.

Sysselsättning

Barnet/de ungas intressen kartläggs och aktiviteter planeras i samarbete med dem. Alla på Morgården ska på sin fritid ha möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Det är viktigt att varje barn och ungdom har möjlighet att känna sig delaktig i utformningen av sin egen fritid.

Morgården ska sträva efter att möjliggöra för de inskrivna att fortsätta med aktiviteter som de ägnat sig åt innan inskrivningen på Morgården. Syftet är också att erbjuda tillfällen för våra inskrivna att delta i aktiviteter där barn och unga utanför behandlingsverksamheten deltar.

Behandlingsinnehåll

Verksamheten arbetar med tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Dagarna följer en fast struktur men med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola/praktik, fritid och sociala relationer ingår. Målet för insatserna är att maximeras individens funktionsnivå, självständighet och livskvalitet genom att bygga på styrkor och kompensera för svårigheter med hjälp av inlärning, träning och stöd. För många barn är vuxentilliten bristande. Vår ambition är att skapa tillit genom struktur, tydlighet och förutsägbarhet.

Tillvägagångssättet har utgångspunkt i en miljöterapeutisk grundsyn där barnet och den unge kan finna individuellt anpassade strategier för att komma i kontakt med sina känslor och hantera dessa, etablera konstruktiva relationer, stärka sin identitet genom att bygga självförtroende och självkänsla.

Typiska konkreta insatser kan vara rollspel i sociala situationer för att öka den adaptiva förmågan för att arbeta med empati, moral och känslomässig förståelse (ART), kognitiva förmågor samt beteenden som behövs för att göra barn och ungas interaktion med omgivningen ändamålsänlig, spegling för att öka mentaliserings- och medvetandeförmågan, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.

All personal arbetar utifrån lågaffektivt bemötande, MI-strukturerade samtal för reflektion och framtidsplanering samt ADL för praktiska färdigheter.

Vårdinsatser som Kriminalitet som livsstil, ART, ACT och KBT sätts in utifrån en individuell bedömning.

 • Främmande språk

  Inom personalgruppen har vi flerspråkighet, samt vid behov anlitas tolk.

 • Ramavtal

  Ramavtalsbevakning via SSIL.

 • Pris

  Varierande utifrån uppdrag och eventuella ramavtal.

Utvärdering/Uppföljning

Egenkontrollen sker systematiskt och i vardagen via arbetsplatsträffar, skyddskommité och behandlingsplanering/behandlingskonferenser.

Kundundersökning genomförs under och efter varje avslutad placering. Morgårdens kvalitetsledningssystem och de policys, rutiner, mallar och instruktioner som finns där, pekar man på vikten av förebyggande arbete och löpande riskbedömningar.

Utslussning/Eftervård

En grund för verksamheten är att arbeta med utskrivning redan vid inskrivning och processen ser olika ut beroende på insatsen. Viktigt är att bygga en gemensam målbild mellan uppdragsgivare, utförare, barnet/den unge samt dennes vårdnadshavare.

Vi kommer att ta tillvara på den kunskap som har utvecklats kring den enskildes framtid. Det kan vara förberedelse för ett eget boende där det kan vara viktigt att stödja den enskilde och förbereda för det ökade ansvarstagande som krävs i en sådan situation. Det kan vara förberedelse för inskrivning i ett familjehem då vi gärna ser en kunskapsöverföring och att den enskilde får tid att lära känna familjehemmet och gärna besöka familjehemmet några gånger innan utskrivning. Det kan vara hemflytt där såväl barnet/den unge som familjen ska förberedas för detta. Vi förmedlar den kunskap som har utvecklats om den enskildes behov. Nätverksarbetet är av särskilt stor vikt.

Inskrivningsförfarande

Ärendeförfrågan ställs av socialtjänsten till föreståndare eller behandlingssamordnare, föreståndare fattar slutligt inskrivningsbeslut utifrån placeringsunderlag. Innan placering skall bedömning av ungdom och målgrupp omsorgsfullt göras utifrån socialnämndens information och eventuella, utredningar, beslut och diagnos skall särskilt beaktas och kontrolleras för att bedöma huruvida placering är lämplig utifrån den enskildes behov, ålder, funktionsnivå och personliga förhållanden i övrigt.

 • Behandling/Insatslängd

  Vårdtiden bedöms individuellt.

 • Handledning

  Process/ärende handledning är schemalagd och obligatorisk. Personalen har extern handledning.

 • Kommunikation/Avstånd

  Smedjebacken har goda förbindelser med tåg och buss.

 • Fortbildning

  Personalen ges möjlighet att delta i fortbildningskurser i metod mm. Varje år arbetar föreståndare fram en verksamhetsberättelse med verksamhetsplan där enhetens gemensamma behov sammanställs och utifrån dessa så tas en kompetensplan fram.

Kvalitets-/Miljöarbete

Kvalitetsutvecklingen bygger på en effektiv styrning av verksamhetens viktigaste arbetsprocesser och systematisk uppföljning av de förhållanden som är centrala för enhetens kvalitet.

Verksamheten arbetar löpande med avvikelsehantering, klagomålshantering och riskbedömning där föreståndare tillsammans med sin arbetsgrupp gör orsaks/riskanalyser, bedömer alvarlighetsgraden, och åtgärdar problem som kan innebära risk för verksamhetens kvalitet genom direkta åtgärder eller skapandet av nya rutindokument/handlingsplaner.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet utifrån verksamhetsidé och målgrupp dokumenteras varje år i kvalitetsberättelsen.

Skola/Kursverksamhet

Samverkan mellan skola och vård är viktig, barnen/de unga deltar i kommunal skolverksamhet. Samverkan sker med närliggande kommunal skola där det går att specialarrangera skolsituationen alltifrån den enskildes undervisning, liten grupp eller undervisning i vanlig klass med extrastöd.

Organisation/Personal

Morgården Vård & Behandling har en bred kompetens med lång erfarenhet inom det psykiatriska, psykologiska och psykosociala området. Behandlingsteamet; KBT- terapeut (Steg 1), beroendeterapeut med KBT- inriktning, beteendevetare, socionomer, socialpedagoger, sjuksköterska, behandlingspedagoger, undersköterska med psykiatriinriktning m.m. Knuten till verksamheten har vi även leg psykolog/leg psykoterapeut som utför utredningar vid efterfrågan. Morgården har hög personaltäthet.

Samverkan

Samverkan med myndigheter, föreningar, vårdgivare och andra organisationer sker bl.a. i vård och behandlingsprocessen vid t.ex. inskrivning, upprättande av behandlingsplan, uppföljning av vården, skolgång m.m. Verksamheten samarbetar med BUP, externa psykologer, externa terapeuter och olika vårdmottagningar beroende på behov. SIP (samordnad individuell planering) kommer i de fall det är relevant att efterfrågas från uppdragsgivare.